ALGEMENE VOORWAARDEN

Goed om te weten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod en diensten van Pimpt. Door het registreren of plaatsen van een bestelling verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan en verantwoordelijk te zijn voor uw aankoop.

Verkoper

Pimpt (Stappers Dave)
Oudepolderstraat 37
8400 Oostende
BTW nr. : BE0862.105.712

Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro.
De prijzen gelden steeds per stuk tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten, inclusief btw.
De prijzen en prijsberekeningen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn.
Pimpt behoudt zich het recht om bij fouten de prijs te herberekenen en de nieuwe prijs te communiceren met de klant. In dit geval kan de klant zijn bestelling alsnog annuleren.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Pimpt heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van Pimpt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pimpt geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Pimpt en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Pimpt op haalbaarheid is beoordeeld. Pimpt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Alle artikelen die verkocht worden door Pimpt worden zo exact mogelijk weergegeven en beschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden (ook de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op).
Pimpt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangeboden op onze website.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de website van Pimpt gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Pimpt is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Pimpt belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geen geval is Pimpt gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Pimpt mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te worden.
Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen wordt uw geld (met uitzondering van de verzend- en betaalkosten) terug gestort binnen de 30 dagen.

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

Voor artikelen die afgeprijsd zijn (bij acties, solden of door gebruik van een kortingscode) wordt enkel een tegoedbon geschonken.

Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen.
Er worden verwijlintresten aangerekend vanaf 1 maand na factuurdatum van 2,75% per maand op het factuurbedrag.
Er wordt een algemene schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag.
Er worden administratieve kosten aangerekend voor een forfait van € 15.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling en verzending van de bestelling, communicatie betreffende eigen Pimpt promoties, aanbiedingen en informatie. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden.

De gebruiker heeft het recht en de mogelijk om ten allen tijde zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van verschillende types cookies. Niet aanpasbare cookies: noodzakelijke functionele cookies die er technisch voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert, analyse-performantie cookies waarmee Pimpt het algemeen gebruik van de website kan meten, social media cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. Aanpasbare cookies: advertentie cookies waarmee aan uw profiel aangepaste advertenties op deze website worden getoond. Als u deze cookies niet aanvaardt zullen nog steeds advertenties op deze website getoond worden. Overige cookies welke niet onder de vorige categorieën vallen, maar waarmee een analyse van uw gebruik van de website gepaard kan gaan.